Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti a další podmínky týkající se nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu na www.Vašepneumatiky.cz, který provozuje :

obchodní společnost INTERNET PROGRESS s.r.o., se sídlem Litovelská 1349/2b, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79345, IČ: 08377898, kontaktní e-mailová adresa: info@vasepneumatiky.cz

dále jen „Prodávající“.

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný vztah mezi prodávajícím, který je provozovatelem internetového obchodu, a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Je-li smluvní stranou podnikatel, vystupuje na straně prodávajícího obchodní společnost INTERNET PROGRESS s.r.o.. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatel.
 2. Tyto obchodní podmínky pro případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání upravuje dodatek „Odlišná ustanovení v případě kupujícího - podnikatele“. Ustanovení odchylující se od obchodních podmínek je dále možné sjednat v kupní smlouvě. Tato odchylující se ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílí na zpracování objednávky nebo jsou pověřeny za účelem rozesílání obchodních či marketingových informací, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm a jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající je povinen vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě jeho písemné žádosti. Prodávající si vyhrazuje právo zasílat kupujícím informační e-mail obsahující informace o aktuálních novinkách na trhu s pneumatikami nebo informace o akční nabídce e-shopu Vašepneumatiky.cz. Pokud si kupující nepřeje, aby mu byly tyto informace prostřednictvím e-mailu zasílány, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu na elektronickou adresu info@vasepneumatiky.cz nebo zruší odběr těchto informačních e-mailů kliknutím na odkaz uvedený na konci takového e-mailu.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.
 5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kopii VOP nebo link obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Kupní smlouva

 1. Zboží lze objednat výhradně prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách internetového obchodu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných náležitostí včetně kontaktních údajů ve formuláři. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Prodávající neodpovídá za omyly v objednávce ze strany Kupujícího a řídí se kódem daného produktu – zboží.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • výši kupní ceny,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky do systému Prodávajícího toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou e-mailem na zadaný e-mail.
 6. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky Kupující souhlasí s technickými parametry výrobku, které jsou uvedeny v každé kartě výrobku. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Odesláním objednávky akceptuje kupující cenu zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Prodávající má právo v případě nejasností ohledně objednávky kontaktovat kupujícího prostřednictvím poskytnutých údajů. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Smlouva se uzavírá vždy v českém jazyce. Prodávající je vázán pouze objednacími kódy zboží, doprovodné texty nebudou brány na zřetel.
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o obdržení objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Jestliže zboží uvedené v objednávce nebude v době doručení objednávky prodávajícímu k dispozici, vyrozumí o tomto prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu. V takovém případě smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až v okamžiku, kdy prodávající oznámí kupujícímu dostupnost takového zboří na e-mail sdělený kupujícím.
 8. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 9. V případě, že je u zboží uvedena poznámka „Dostupnost na dotaz“, „Není skladem“ nebo „Počet kusů …“ nelze objednávku učiněnou kupujícím považovat za závaznou a k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím nedojde do doby, než prodávající potvrdí kupujícímu dostupnost takového zboží na e-mail sdělený kupujícím.
 10. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Prodávající si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možno dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud není zboží dostupné v modifikaci či provedení (barevné modifikace, velikosti apod.) požadované Kupujícím. Prodávající Kupujícího o této skutečnosti informuje. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku dle objednávky, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 11. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové plnění je poskytováno na základě darovací smlouvy. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 12. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Základní charakteristika zboží a jeho cena je vždy uvedená v nabídkové sekci internetového obchodu, přičemž uvedená cena je včetně DPH a nezahrnuje případné poštovné a balné, která budou Kupujícímu sdělena při dokončování objednávky.
 13. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které lze dodat. Prodávající se zavazuje dodat zboží v bezvadném stavu a v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující právním předpisům platným na území České republiky.
 14. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
 15. Prodávající má právo odmítnout objednávku toho Kupujícího, který opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 16. V případech, kdy Prodávající nemůže zajistit plnění objednávky z důvodu, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se podstatně změnila cena od dodavatele zboží, bude Kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud se strany nedohodnou, má Prodávající nebo Kupující možnost zrušit objednávku nebo její část.

III. Cena a způsob platby

 1. Cenou se rozumí cena uvedená v aktuální nabídce internetového obchodu (vždy je uvedena cena zboží včetně DPH), přičemž dnem provedení aktualizace cen v nabídkové sekci internetového obchodu přestávají platit ceny zde dosud uvedené. Celková cena objednaného zboží se v případě dodání automaticky navyšuje o cenu poštovného.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen jejich aktualizací v nabídkové sekci internetového obchodu. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu vždy v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • Dobírka: Platba v hotovosti při doručení zboží kurýrní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Převodem: Po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol pro provedení platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží. Zboží je odesíláno po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
  • Platební kartou on-line.

IV. Dodací podmínky

 1. Termín dodání zboží závisí na druhu objednaného zboží. Pokud je zboží skladem, bude doručeno kupujícímu do 2 – 7 pracovních dnů od přijetí objednávky Prodávajícím. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude doručeno kupujícímu do 14 pracovních dnů od přijetí objednávky Prodávajícím. V případě méně běžného či problematického zboží bude termín dodání sjednán dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupujícímu bude tato skutečnost e-mailem oznámena nejpozději do tří pracovních dnů po odeslání objednávky.
 2. Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím přepravních společností GLS, GEIS, AWT Čechofracht, In Time, PPL nebo vlastní dopravou dle povahy a množství zboží. Doručovací adresa musí být na území České republiky příp. na území Slovenské republiky. Zásilka je zpravidla doručována od 8:00 do 18:00 hodin v pracovní dny. O dnu a době doručení zásilky Dopravce Kupujícího kontaktuje pomocí e-mailu, SMS nebo telefonicky. V případě nezastižení Kupujícího na uvedené adrese dodání zanechá přepravce oznámení o doručení, na kterém je uveden kontakt na doručující depo pro upřesnění druhého bezplatného doručení. Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce přepravce po zadání jejího čísla, které přijde zákazníkovi e-mailem po její expedici k přepravci.
 3. Poštovné a balné vždy hradí Kupující a je na něj upozorněn při dokončování objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a případné závady bez odkladu oznámit přepravci a zahájit reklamační řízení u přepravce a o tomto informovat Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem. Kopii zápisu ze řízení s dopravcem kupující zašle bez zbytečného odkladu prodávajícímu, jinak mu nárok na reklamaci z důvodu neúplnosti nebo poškození dodávky nevznikne. Pokud je přepravní obal poškozen, Kupující by měl zásilku od přepravce odmítnout převzít a tuto skutečnost sdělit Prodávajícímu. Podpisem dodacího dokladu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
 4. V případě nepřebrání objednaného zboží kupujícím a vrácení zboží bude prodejce po zákazníkovi vymáhat cenu přepravy (k zákazníkovi i od zákazníka) a úhradu ceny na bankovní účet prodávajícího.

V. Způsob doručování

Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím přepravních společností GLS, GEIS, PPL,DPD nebo vlastní dopravou dle povahy a množství zboží.

 1. Cena dopravného osobní, 4x4, VAN, moto pneumatiky a litých a ocelových disků:
  • DOPRAVNÉ ZA 1ks daného zboží = 149 Kč
  • DOPRAVNÉ OD 2ks daného zboží = 149 Kč/ks po slevě
  • AKTUÁLNÍ CENY DOPRAVY VIDÍTE PO NEZÁVAZNÉM VLOŽENÍ PNEUMATIK DO KOŠÍKU - CENA DOPRAVY SE MŮŽE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA VELIKOSTI PNEUMATIK, ROZMĚRU, VÁZE.
 2. Cena dopravného nákladních pneumatik: 
  • 17,5" a jiné dle povahy do 40kg - 150 Kč / ks,
  • 19,5"a jiné dle povahy do 50kg - 250 Kč / ks,
  • 22,5", 20" a jiné dle povahy do 75kg - 400 Kč /ks (možnost individuální domluvy dle množství, značky, vzdálenosti, váhy atd.),
  • nákladní pneu nad 75kg = 600 Kč.
 3. Přeprava na území Slovenské republiky

Na území Slovenské republiky lze přepravovat pouze pneumatiky a lité disky

 • 1ks = 6,1 EUR (osobí, 4x4, VAN pneu a disky)
 • Platba je možná buď na účet Prodávajícího (zdarma) nebo dobírkou (cena 1,7 EUR)

VI. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující - spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 2. Tato lhůta čtrnácti dnů běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od této smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nepoškozené a nepoužité zboží v původním obalu, které od Prodávajícího obdržel. O odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen informovat Prodávajícího emailem na adrese info@vasepneumatiky.cz, popřípadě doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu Prodávajícího.
 4. V případě, že ve stanovené době vrátí kupující zakoupené zboží při splnění podmínek dle těchto dodacích podmínek, prodávající zašle kupní cenu zpět kupujícímu do 14-ti dnů ode dne doručení zboží prodávajícímu. Podmínkou vrácení kupní ceny je doručení zboží prodávajícímu. Takto vrácenou kupní cenu je prodávající oprávněn snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Náklady poštovného resp. náklady na dopravu zboží zpět při odstoupení od kupní smlouvy nese plně kupující. Odstoupí-li tedy kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Pokud se kupující rozhodne využít tohoto práva odstoupit od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:
  1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy, a to nejlépe formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: info@vasepneumatiky.cz, kde bude uvedeno: jméno kupujícího, adresa, číslo objednávky, číslo účtu, na který bude vrácená částka za zboží převedena. Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným vhodným způsobem, např. doporučeným dopisem. Odstoupení od smlouvy musí být kupujícím – spotřebitelem odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží
  2. Vrácené zboží nesmí být použito, žádným způsobem poškozeno či jinak znehodnoceno.
  3. Zboží musí být navráceno s originálním daňovým dokladem, který byl součástí dodávky a je potřeba prokázat nákup zboží.
  4. Zboží musí být zasláno na náklady kupujícího jako cenný balík na adresu prodávajícího. V případě zaslání zboží jiným způsobem prodávající neodpovídá za ztrátu či případné poškození zásilky.
  5. Prodávající má v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy nárok účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s vyřízením objednávky (zejména náklady na nejlevnější dopravu při doručení - poštovné, náklady na vyřízení objednávky, náklady na materiál)..

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech kdy kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy.
 2. Ve všech těchto případech je kupující o této skutečnosti obratem telefonicky nebo písemně informován. V případě že kupující již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

VIII. Storno objednávky

 1. Kupující má právo provést storno objednávky nebo její části, a to prostřednictvím uvedených kontaktů e-shopu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem e-shopu. O stornování objednávky je kupující vždy obratem informován.

IX. Reklamace

 1. Kupující musí písemně u Prodávajícího uplatnit práva z odpovědnosti za vady dodaného zboží, doložit dokladem o nákupu a připojit své kontaktní údaje. Vady, které zboží má při dodání (ať už v množství nebo druhu dodaného zboží), je povinen oznámit bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů) po dodání zboží. Pokud se ke zboží vztahuje záruční list s informací o autorizovaném servisu, uplatňuje Kupující reklamaci u osoby uvedené v záručním listě.
 2. Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů v souladu s právními předpisy a vyrozumí Kupujícího. Pokud byla reklamace oprávněná, Prodávající zašle zboží Kupujícímu na své náklady, v opačném případě bude zboží vráceno Kupujícímu na jeho náklady, případná cena za zajištění opravy bude s Kupujícím předem projednána.
 3. Reklamaci nelze úspěšně uplatnit, pokud došlo k neodborné instalaci nebo k takovému použití, které je v rozporu s návodem použití, resp. s obvyklým způsobem užití daného druhu zboží, pokud došlo k porušení ochranných pečetí apod.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 10. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 11. X. Podstatné porušení smlouvy

1.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a.    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b.    na odstranění vady opravou věci,

c.    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d.    odstoupit od smlouvy.

2.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

3.    Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

                Neodstatné porušení smlouvy

0.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

1.    Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

2.    Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

3.    Při dodání nové věci vrátí Kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

4.    Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

5.    Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

6.    Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

7.    Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující odesláním objednávky uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefon) obchodní společnosti INTERNET PROGRESS s.r.o., IČ: 08377898, se sídlem Litovelská 1349/2b, 779 00 Olomouc, jakožto správci, a to pro obchodní a marketingové účely a nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas uděluje na dobu do odvolání souhlasu. Osobní údaje budou zpracovány správcem určeným zpracovatelem, např. provozovatelem internetového obchodu, jinak nebudou dále předávány třetím osobám (výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží). Kupující bere na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné, jeho trvání je však podmínkou uzavření a plnění kupní smlouvy na zboží v rámci internetového obchodu. Bere na vědomí, že má právo přístupu k informacím o zpracovávaných osobních údajích a v případě, že došlo k porušení jeho práv, může žádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti, má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

XI. Odlišná ustanovení v případě kupujícího - podnikatele

 1. Pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na smluvní vztah prodávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, popsaná níže:
  • prodávající vyřídí reklamaci do 45 dnů ode dne uplatnění reklamace,
  • není-li v souvislosti se záručními podmínkami výrobce uvedeno jinak, platí záruční lhůta v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím,
  • zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu,
  • v případě stornování rezervované objednávky nebo vrácení zboží, může prodávající od kupujícího požadovat úhradu stornopoplatku do výše 10% celkové kupní ceny zboží z objednávky.
  • z části „Práva z vadného plnění“ je vyloučena informace „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí“
  • v případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného,
  • kupující nemá právo na přiměřenou slevu v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Jednotlivé objednávky jsou po své realizaci Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2017 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
 2. Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
 3. Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.
 4. K pověření řešení mimosoudního sporu je zřízen ČOI pravomoc a kontaktní formulář na stránkách adr.coi.cz. Paragrafu 14 zákon o ochraně spotřebitelů.

 

Ochrana zákazníka

Obchodní společnost INTERNET PROGRESS s.r.o. prohlašují a zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednávky zboží prostřednictvím e-shopu budou zpracovány INTERNET PROGRESS s.r.o. v souladu s ust. § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění, a dále v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, zejména budou zpracovány údaje o jménu a příjmení, trvalém bydlišti a pod. Poskytnuté osobní údaje zákazníka budou společností zpracovávány pouze pro účely plnění povinností společnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a dále pro účely vlastních obchodně marketingových aktivit. Společnost nebude zpřístupňovat osobní údaje zákazníka třetím osobám s výjimkou případů, kdy jí tak ukládá nebo umožňuje zákon, přičemž zákazník souhlasí výslovně s použitím osobních údajů pro obchodně marketingové aktivity INTERNET PROGRESS s.r.o..

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek obchodní společnosti INTERNET PROGRESS s.r.o., se sídlem Litovelská 1349/2b, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79345, IČ: 08377898, kontaktní e-mailová adresa: info@vasepneumatiky.cz (dále jen „Prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Tento Reklamační řád pro případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání upravuje dodatek „Odlišná ustanovení v případě kupujícího - podnikatele“. Ustanovení odchylující se od obchodních podmínek je dále možné sjednat v kupní smlouvě. Tato odchylující se ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo.

II. Délka záruky

 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Při prodeji spotřebního zboží činí záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, ujedná-li si a nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tyto skutečnosti uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 3. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, počínaje ode dne uplatnění reklamace do dne jejího vyřízení ze strany prodávajícího. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

III. Záruční podmínky

 1. Kupující je povinen bezprostředně při nebo po dodání zboží toto překontrolovat. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@vasepneumatiky.cz, sepsat s dopravcem zápis a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.
 3. Reklamované zboží musí být zabezpečeno proti poškození při přepravě, prodávající doporučuje označit balík slovy "REKLAMACE". K reklamaci je kupující povinen prokázat nákup zboží od nás – postačuje kopie, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa, e-mail a tel. číslo). Pokud takové označení a doklady kupující nedodá, přechází na něj nebezpečí spočívající v nemožnosti identifikace původu a závady zboží. Na nabývacím dokladu musí být uvedeno stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Uvedené skutečnosti je kupující oprávněn doložit nebo prokázat i jinak.
 4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, návodem apod.
 5. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
 6. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
  • mechanickým poškozením zboží,
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  • zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 7. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
 8. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. Vyřízení reklamace

 1. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající zajistí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím - spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 2. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bez zbytečného odkladu po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (kupující požádá nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu zákonem přiznaných nákladů.
 4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
 5. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Pokud reklamace neproběhne do 30 dnů, zaniká.
 6. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
 7. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata.

V. Spotřební materiál

 1. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál, bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

VI. Odlišná ustanovení v případě kupujícího - podnikatele

 1. Pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na smluvní vztah prodávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, popsaná níže:
  • v části III. „Záruční podmínky“ je v odst. 4 vyloučena informace „Uvedené skutečnosti je kupující oprávněn doložit i jinak.“
  • kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).
  • prodávající vyřídí reklamaci do 45 dnů ode dne uplatnění reklamace,
  • v části IV. „Vyřízení reklamace“ je v odst. 1 vyloučena informace „Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.“.
  • není-li v souvislosti se záručními podmínkami výrobce uvedeno jinak, platí záruční lhůta v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím,
  • z části „Práva z vadného plnění“ je vyloučena informace „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí“,
  • v případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je platný od 1.1.2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Změny reklamačního řádu ze strany prodávajícího jsou vyhrazeny.
 2. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo na www.vasepneumatiky.cz.

 

24 hodin denně Stále jsme tu pro Vás
Příznivé ceny Levné pneumatiky
info@vasepneumatiky.cz Nevíte si rady? Kontaktujte nás.
Nejprodávanější Značky pneu